ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ

ಎಂ.ಇಡಿ

ಎಂ.ಪಿಇಡಿ

 

ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ